Luật kiểm toán độc lập 2011

Trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay, kiểm toán độc lập đã và đang góp phần tạo lập nên môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế và hỗ trợ cho việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Chủ trương ban hành Luật Kiểm toán độc lập sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế ở nước ta ngày càng sôi động hơn. » Read more

« Older Entries